Hungarian | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
nulla
Number
一(yī)
egy
Number
二(èr)
kettő
Number
三(sān)
három
Number
四(sì)
szám
Number
五(wǔ)
öt
Number
六(liù)
hat
Number
七(qī)
hét
Number
八(bā)
nyolc
Number
九(jiǔ)
kilenc
Number
十(shí)
tíz
Number
十一(shíyī)
tizenegy
Number
十二(shí'èr)
tizenkettő
Number
十三(shísān)
tizenhárom
Number
十四(shísì)
tizennégy
Number
十五(shíwǔ)
tizenöt
Number
十六(shíliù)
tizenhat
Number
十七(shíqī)
tizenhét
Number
十八(shíbā)
tizennyolc
Number
十九(shíjiǔ)
tizenkilenc
Number
二十(èrshí)
húsz
Number
三十(sānshí)
harminc
Number
四十(sìshí)
negyven
Number
五十(wǔshí)
ötven
Number
六十(liùshí)
hatvan
Number
七十(qīshí)
hetven
Number
八十(bāshí)
nyolcvan
Number
九十(jiǔshí)
kilencven
Number
一百(yībǎi)
száz
Number
一百万(yībǎi wàn)
millió
Number
十亿(shí yì)
billió
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Elfogadnak _____?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...hitelkártyát?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...kártyát?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
...készpénzt?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
...csekket?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Szeretnék pénzt váltani.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Írja be a PIN kódot.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Pénzfelvétel
Option to get money
确认(quèrèn)
Megerősítés
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Törlés
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Összeg kiválasztása.
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Szeretne számlát kapni?
Getting a receipt for the withdrawal