Korean | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
Number
一(yī)
Number
二(èr)
Number
三(sān)
Number
四(sì)
Number
五(wǔ)
Number
六(liù)
Number
七(qī)
Number
八(bā)
Number
九(jiǔ)
Number
十(shí)
Number
十一(shíyī)
Number
十二(shí'èr)
Number
十三(shísān)
Number
十四(shísì)
Number
十五(shíwǔ)
Number
十六(shíliù)
Number
十七(shíqī)
Number
十八(shíbā)
Number
十九(shíjiǔ)
Number
二十(èrshí)
Number
三十(sānshí)
Number
四十(sìshí)
Number
五十(wǔshí)
Number
六十(liùshí)
Number
七十(qīshí)
Number
八十(bāshí)
Number
九十(jiǔshí)
Number
一百(yībǎi)
Number
一百万(yībǎi wàn)
Number
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
确认(quèrèn)
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal