Polish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
zero
Number
一(yī)
jeden
Number
二(èr)
dwa
Number
三(sān)
trzy
Number
四(sì)
cztery
Number
五(wǔ)
pięć
Number
六(liù)
sześć
Number
七(qī)
siedem
Number
八(bā)
osiem
Number
九(jiǔ)
dziewięć
Number
十(shí)
dziesięć
Number
十一(shíyī)
jedenaście
Number
十二(shí'èr)
dwanaście
Number
十三(shísān)
trzynaście
Number
十四(shísì)
czternaście
Number
十五(shíwǔ)
piętnaście
Number
十六(shíliù)
szesnaście
Number
十七(shíqī)
siedemnaście
Number
十八(shíbā)
osiemnaście
Number
十九(shíjiǔ)
dziewiętnaście
Number
二十(èrshí)
dwadzieścia
Number
三十(sānshí)
trzydzieści
Number
四十(sìshí)
czterdzieści
Number
五十(wǔshí)
pięćdziesiąt
Number
六十(liùshí)
sześćdziesiąt
Number
七十(qīshí)
siedemdziesiąt
Number
八十(bāshí)
osiemdziesiąt
Number
九十(jiǔshí)
dziewięćdziesiąt
Number
一百(yībǎi)
sto
Number
一百万(yībǎi wàn)
milion
Number
十亿(shí yì)
miliard
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Czy można płacić ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kartą kredytową?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... kartą debetową?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... gotówką?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... czekiem?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Podaj PIN.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Option to get money
确认(quèrèn)
Akceptuj
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Anuluj
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybierz kwotę
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Getting a receipt for the withdrawal