Spanish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
cero
Number
一(yī)
uno
Number
二(èr)
dos
Number
三(sān)
tres
Number
四(sì)
cuatro
Number
五(wǔ)
cinco
Number
六(liù)
seis
Number
七(qī)
siete
Number
八(bā)
ocho
Number
九(jiǔ)
nueve
Number
十(shí)
diez
Number
十一(shíyī)
once
Number
十二(shí'èr)
doce
Number
十三(shísān)
trece
Number
十四(shísì)
catorce
Number
十五(shíwǔ)
quince
Number
十六(shíliù)
dieciseis
Number
十七(shíqī)
diecisiete
Number
十八(shíbā)
dieciocho
Number
十九(shíjiǔ)
diecinueve
Number
二十(èrshí)
veinte
Number
三十(sānshí)
treinta
Number
四十(sìshí)
cuarenta
Number
五十(wǔshí)
cincuenta
Number
六十(liùshí)
sesenta
Number
七十(qīshí)
setenta
Number
八十(bāshí)
ochenta
Number
九十(jiǔshí)
noventa
Number
一百(yībǎi)
cien
Number
一百万(yībǎi wàn)
millón
Number
十亿(shí yì)
billón
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
¿Aceptan _____?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... tarjetas de crédito?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...tarjetas de débito?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
...efectivo?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... cheques?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Me gustaría cambiar algo de dinero.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Introduzca el código PIN.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Retirar dinero
Option to get money
确认(quèrèn)
Confirmar
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Cancelar
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Seleccionar cantidad
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
¿Desea imprimir el recibo?
Getting a receipt for the withdrawal