Swedish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
noll
Number
一(yī)
ett
Number
二(èr)
två
Number
三(sān)
tre
Number
四(sì)
fyra
Number
五(wǔ)
fem
Number
六(liù)
sex
Number
七(qī)
sju
Number
八(bā)
åtta
Number
九(jiǔ)
nio
Number
十(shí)
tio
Number
十一(shíyī)
elva
Number
十二(shí'èr)
tolv
Number
十三(shísān)
tretton
Number
十四(shísì)
fjorton
Number
十五(shíwǔ)
femton
Number
十六(shíliù)
sexton
Number
十七(shíqī)
sjutton
Number
十八(shíbā)
arton
Number
十九(shíjiǔ)
nitton
Number
二十(èrshí)
tjugo
Number
三十(sānshí)
trettio
Number
四十(sìshí)
fyrtio
Number
五十(wǔshí)
femtio
Number
六十(liùshí)
sextio
Number
七十(qīshí)
sjuttio
Number
八十(bāshí)
åttio
Number
九十(jiǔshí)
nittio
Number
一百(yībǎi)
hundra
Number
一百万(yībǎi wàn)
miljon
Number
十亿(shí yì)
miljard
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Accepterar ni ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kreditkort?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... betalkort/debitkort?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... kontanter?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... checkar?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Jag skulle vilja växla lite pengar.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Slå in din pinkod.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Ta ut pengar
Option to get money
确认(quèrèn)
Bekräfta
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Avbryt
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Välj summa
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Vill du ha kvitto?
Getting a receipt for the withdrawal