Thai | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
ศูนย์ (soon)
Number
一(yī)
หนึ่ง (neung)
Number
二(èr)
สอง (song)
Number
三(sān)
สาม (sarm)
Number
四(sì)
สี่ (see)
Number
五(wǔ)
ห้า (ha)
Number
六(liù)
หก (hok)
Number
七(qī)
เจ็ด (jed)
Number
八(bā)
แปด (pad)
Number
九(jiǔ)
เก้า (kao)
Number
十(shí)
สิบ (sib)
Number
十一(shíyī)
สิบเอ็ด (sib-ed)
Number
十二(shí'èr)
สิบสอง (sib-song)
Number
十三(shísān)
สิบสาม (sib-sarm)
Number
十四(shísì)
สิบสี่ (sib-see)
Number
十五(shíwǔ)
สิบห้า (sib-ha)
Number
十六(shíliù)
สิบหก (sib-hok)
Number
十七(shíqī)
สิบเจ็ด(sib-jed)
Number
十八(shíbā)
สิบแปด(sib-pad)
Number
十九(shíjiǔ)
สิบเก้า(sib-kao)
Number
二十(èrshí)
ยี่สิบ (yee-sib)
Number
三十(sānshí)
สามสิบ (sarm-sib)
Number
四十(sìshí)
สี่สิบ (see-sib)
Number
五十(wǔshí)
ห้าสิบ (ha-sib)
Number
六十(liùshí)
หกสิบ (hok-sib)
Number
七十(qīshí)
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Number
八十(bāshí)
แปดสิบ (pad-sib)
Number
九十(jiǔshí)
เก้าสิบ (kao-sib)
Number
一百(yībǎi)
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Number
一百万(yībǎi wàn)
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Number
十亿(shí yì)
พันล้าน (pun-larn)
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
...เงินสด? (...ngern-sod?)
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
...เช็ค? (checks)
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
การถอนตังค์
Option to get money
确认(quèrèn)
ตกลง (tok-long)
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Getting a receipt for the withdrawal