Turkish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
sıfır
Number
一(yī)
bir
Number
二(èr)
iki
Number
三(sān)
üç
Number
四(sì)
dört
Number
五(wǔ)
beş
Number
六(liù)
altı
Number
七(qī)
yedi
Number
八(bā)
sekiz
Number
九(jiǔ)
dokuz
Number
十(shí)
on
Number
十一(shíyī)
onbir
Number
十二(shí'èr)
oniki
Number
十三(shísān)
onüç
Number
十四(shísì)
ondört
Number
十五(shíwǔ)
onbeş
Number
十六(shíliù)
onaltı
Number
十七(shíqī)
onyedi
Number
十八(shíbā)
onsekiz
Number
十九(shíjiǔ)
ondokuz
Number
二十(èrshí)
yirmi
Number
三十(sānshí)
otuz
Number
四十(sìshí)
kırk
Number
五十(wǔshí)
elli
Number
六十(liùshí)
atmış
Number
七十(qīshí)
yetmiş
Number
八十(bāshí)
seksen
Number
九十(jiǔshí)
doksan
Number
一百(yībǎi)
yüz
Number
一百万(yībǎi wàn)
milyon
Number
十亿(shí yì)
milyar
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
__ kabul ediyor musunuz?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kredi karı?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... vadesiz hesap kartı?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... peşin?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... çek?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Pin kodunu gir.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Para çek
Option to get money
确认(quèrèn)
Onayla
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
İptal
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Miktarı seç
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Fiş istiyor musunuz?
Getting a receipt for the withdrawal