Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

nula
零(líng)
Number
jedna
一(yī)
Number
dva
二(èr)
Number
tři
三(sān)
Number
čtyři
四(sì)
Number
pět
五(wǔ)
Number
šest
六(liù)
Number
sedm
七(qī)
Number
osm
八(bā)
Number
devět
九(jiǔ)
Number
deset
十(shí)
Number
jedenáct
十一(shíyī)
Number
dvanáct
十二(shí'èr)
Number
třináct
十三(shísān)
Number
čtrnáct
十四(shísì)
Number
patnáct
十五(shíwǔ)
Number
šestnáct
十六(shíliù)
Number
sedmnáct
十七(shíqī)
Number
osmnáct
十八(shíbā)
Number
devatenáct
十九(shíjiǔ)
Number
dvacet
二十(èrshí)
Number
třicet
三十(sānshí)
Number
čtyřicet
四十(sìshí)
Number
padesát
五十(wǔshí)
Number
šedesát
六十(liùshí)
Number
sedmdesát
七十(qīshí)
Number
osmdesát
八十(bāshí)
Number
devadesát
九十(jiǔshí)
Number
sto
一百(yībǎi)
Number
milión
一百万(yībǎi wàn)
Number
miliarda
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

Přijímáte ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... kreditní karty?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
... debetní karty?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
... hotovost?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... šeky?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Chtěl(a) bych směnit peníze.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Zadejte Váš PIN kód.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Vybrat peníze
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Potvrdit
确认(quèrèn)
Accepting an action
Zrušit
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Vybrat částku
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
Chcete účtenku?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal