Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

nul
零(líng)
Number
Et
一(yī)
Number
to
二(èr)
Number
tre
三(sān)
Number
fire
四(sì)
Number
fem
五(wǔ)
Number
seks
六(liù)
Number
syv
七(qī)
Number
otte
八(bā)
Number
ni
九(jiǔ)
Number
ti
十(shí)
Number
elleve
十一(shíyī)
Number
tolv
十二(shí'èr)
Number
tretten
十三(shísān)
Number
fjorten
十四(shísì)
Number
femten
十五(shíwǔ)
Number
seksten
十六(shíliù)
Number
sytten
十七(shíqī)
Number
atten
十八(shíbā)
Number
nitten
十九(shíjiǔ)
Number
tyve
二十(èrshí)
Number
tredive
三十(sānshí)
Number
fyrre
四十(sìshí)
Number
halvtreds
五十(wǔshí)
Number
tres
六十(liùshí)
Number
halvfjerds
七十(qīshí)
Number
firs
八十(bāshí)
Number
halvfems
九十(jiǔshí)
Number
hundrede
一百(yībǎi)
Number
million
一百万(yībǎi wàn)
Number
milliard
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

Tager I imod___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... kreditkort?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
... hævekort?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
... kontanter?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... checks?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Jeg vil gerne veksle nogle penge.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Hvad er vekselkursen mellem _[valuta 1]_ og _[valuta 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Indtast din pinkode.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Hæve penge
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Bekræft
确认(quèrèn)
Accepting an action
Annullere
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Vælg beløb
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
Vil du have en kvittering?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal