Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

nul
零(líng)
Number
unu
一(yī)
Number
du
二(èr)
Number
tri
三(sān)
Number
kvar
四(sì)
Number
kvin
五(wǔ)
Number
ses
六(liù)
Number
sep
七(qī)
Number
ok
八(bā)
Number
naŭ
九(jiǔ)
Number
dek
十(shí)
Number
dek unu
十一(shíyī)
Number
dek du
十二(shí'èr)
Number
dek tri
十三(shísān)
Number
dek kvar
十四(shísì)
Number
dek kvin
十五(shíwǔ)
Number
dek ses
十六(shíliù)
Number
dek sep
十七(shíqī)
Number
dek ok
十八(shíbā)
Number
dek naŭ
十九(shíjiǔ)
Number
dudek
二十(èrshí)
Number
tridek
三十(sānshí)
Number
kvardek
四十(sìshí)
Number
kvindek
五十(wǔshí)
Number
sesdek
六十(liùshí)
Number
sepdek
七十(qīshí)
Number
okdek
八十(bāshí)
Number
naŭdek
九十(jiǔshí)
Number
cent
一百(yībǎi)
Number
miliono
一百万(yībǎi wàn)
Number
miliardo
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

Ĉu vi akceptas ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... kreditkartojn?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
... debitkartojn?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
... kontanton?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... ĉekojn?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Entajpu vian kodon PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Retiri monon
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Konfirmi
确认(quèrèn)
Accepting an action
Nuligi
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Elektu kvanton
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
Ĉu vi volas kvitancon?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal