Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

null
零(líng)
Number
eins
一(yī)
Number
zwei
二(èr)
Number
drei
三(sān)
Number
vier
四(sì)
Number
fünf
五(wǔ)
Number
sechs
六(liù)
Number
sieben
七(qī)
Number
acht
八(bā)
Number
neun
九(jiǔ)
Number
zehn
十(shí)
Number
elf
十一(shíyī)
Number
zwölf
十二(shí'èr)
Number
dreizehn
十三(shísān)
Number
vierzehn
十四(shísì)
Number
fünfzehn
十五(shíwǔ)
Number
sechzehn
十六(shíliù)
Number
siebzehn
十七(shíqī)
Number
achtzehn
十八(shíbā)
Number
neunzehn
十九(shíjiǔ)
Number
zwanzig
二十(èrshí)
Number
dreißig
三十(sānshí)
Number
vierzig
四十(sìshí)
Number
fünfzig
五十(wǔshí)
Number
sechzig
六十(liùshí)
Number
siebzig
七十(qīshí)
Number
achtzig
八十(bāshí)
Number
neunzig
九十(jiǔshí)
Number
hundert
一百(yībǎi)
Number
Million
一百万(yībǎi wàn)
Number
Milliarde
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

Nehmen Sie ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... Kreditkarte?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
... EC-Karte?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
... Bargeld?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... Schecks?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Geben Sie Ihren Pin ein.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Geld abheben
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Bestätigen
确认(quèrèn)
Accepting an action
Abbrechen
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Betrag auswählen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
Benötigen Sie eine Quittung?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal