Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

nulla
零(líng)
Number
egy
一(yī)
Number
kettő
二(èr)
Number
három
三(sān)
Number
szám
四(sì)
Number
öt
五(wǔ)
Number
hat
六(liù)
Number
hét
七(qī)
Number
nyolc
八(bā)
Number
kilenc
九(jiǔ)
Number
tíz
十(shí)
Number
tizenegy
十一(shíyī)
Number
tizenkettő
十二(shí'èr)
Number
tizenhárom
十三(shísān)
Number
tizennégy
十四(shísì)
Number
tizenöt
十五(shíwǔ)
Number
tizenhat
十六(shíliù)
Number
tizenhét
十七(shíqī)
Number
tizennyolc
十八(shíbā)
Number
tizenkilenc
十九(shíjiǔ)
Number
húsz
二十(èrshí)
Number
harminc
三十(sānshí)
Number
negyven
四十(sìshí)
Number
ötven
五十(wǔshí)
Number
hatvan
六十(liùshí)
Number
hetven
七十(qīshí)
Number
nyolcvan
八十(bāshí)
Number
kilencven
九十(jiǔshí)
Number
száz
一百(yībǎi)
Number
millió
一百万(yībǎi wàn)
Number
billió
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

Elfogadnak _____?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
...hitelkártyát?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
...kártyát?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
...készpénzt?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
...csekket?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Szeretnék pénzt váltani.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Írja be a PIN kódot.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Pénzfelvétel
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Megerősítés
确认(quèrèn)
Accepting an action
Törlés
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Összeg kiválasztása.
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
Szeretne számlát kapni?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal