Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

cero
零(líng)
Number
uno
一(yī)
Number
dos
二(èr)
Number
tres
三(sān)
Number
cuatro
四(sì)
Number
cinco
五(wǔ)
Number
seis
六(liù)
Number
siete
七(qī)
Number
ocho
八(bā)
Number
nueve
九(jiǔ)
Number
diez
十(shí)
Number
once
十一(shíyī)
Number
doce
十二(shí'èr)
Number
trece
十三(shísān)
Number
catorce
十四(shísì)
Number
quince
十五(shíwǔ)
Number
dieciseis
十六(shíliù)
Number
diecisiete
十七(shíqī)
Number
dieciocho
十八(shíbā)
Number
diecinueve
十九(shíjiǔ)
Number
veinte
二十(èrshí)
Number
treinta
三十(sānshí)
Number
cuarenta
四十(sìshí)
Number
cincuenta
五十(wǔshí)
Number
sesenta
六十(liùshí)
Number
setenta
七十(qīshí)
Number
ochenta
八十(bāshí)
Number
noventa
九十(jiǔshí)
Number
cien
一百(yībǎi)
Number
millón
一百万(yībǎi wàn)
Number
billón
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

¿Aceptan _____?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... tarjetas de crédito?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
...tarjetas de débito?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
...efectivo?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... cheques?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Me gustaría cambiar algo de dinero.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
¿Cuál es el tipo de cambio entre _ [tipo de moneda 1]_ y _[tipo de moneda 2]?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Introduzca el código PIN.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Retirar dinero
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Confirmar
确认(quèrèn)
Accepting an action
Cancelar
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Seleccionar cantidad
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
¿Desea imprimir el recibo?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal