Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

noll
零(líng)
Number
ett
一(yī)
Number
två
二(èr)
Number
tre
三(sān)
Number
fyra
四(sì)
Number
fem
五(wǔ)
Number
sex
六(liù)
Number
sju
七(qī)
Number
åtta
八(bā)
Number
nio
九(jiǔ)
Number
tio
十(shí)
Number
elva
十一(shíyī)
Number
tolv
十二(shí'èr)
Number
tretton
十三(shísān)
Number
fjorton
十四(shísì)
Number
femton
十五(shíwǔ)
Number
sexton
十六(shíliù)
Number
sjutton
十七(shíqī)
Number
arton
十八(shíbā)
Number
nitton
十九(shíjiǔ)
Number
tjugo
二十(èrshí)
Number
trettio
三十(sānshí)
Number
fyrtio
四十(sìshí)
Number
femtio
五十(wǔshí)
Number
sextio
六十(liùshí)
Number
sjuttio
七十(qīshí)
Number
åttio
八十(bāshí)
Number
nittio
九十(jiǔshí)
Number
hundra
一百(yībǎi)
Number
miljon
一百万(yībǎi wàn)
Number
miljard
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

Accepterar ni ___?
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... kreditkort?
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
... betalkort/debitkort?
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
... kontanter?
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... checkar?
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
Jag skulle vilja växla lite pengar.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Hur ser växlingskursen ut mellan _[valuta 1]_ och _[valuta 2]_?
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Slå in din pinkod.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
Ta ut pengar
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
Bekräfta
确认(quèrèn)
Accepting an action
Avbryt
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
Välj summa
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
Vill du ha kvitto?
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal