Vietnamese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

ศูนย์ (soon)
không
Number
หนึ่ง (neung)
một
Number
สอง (song)
hai
Number
สาม (sarm)
ba
Number
สี่ (see)
bốn
Number
ห้า (ha)
năm
Number
หก (hok)
sáu
Number
เจ็ด (jed)
bảy
Number
แปด (pad)
tám
Number
เก้า (kao)
chín
Number
สิบ (sib)
mười
Number
สิบเอ็ด (sib-ed)
mười một
Number
สิบสอง (sib-song)
mười hai
Number
สิบสาม (sib-sarm)
mười ba
Number
สิบสี่ (sib-see)
mười bốn
Number
สิบห้า (sib-ha)
mười lăm
Number
สิบหก (sib-hok)
mười sáu
Number
สิบเจ็ด(sib-jed)
mười bảy
Number
สิบแปด(sib-pad)
mười tám
Number
สิบเก้า(sib-kao)
mười chín
Number
ยี่สิบ (yee-sib)
hai mươi
Number
สามสิบ (sarm-sib)
ba mươi
Number
สี่สิบ (see-sib)
bốn mươi
Number
ห้าสิบ (ha-sib)
năm mươi
Number
หกสิบ (hok-sib)
sáu mươi
Number
เจ็ดสิบ (jed-sib)
bảy mươi
Number
แปดสิบ (pad-sib)
tám mươi
Number
เก้าสิบ (kao-sib)
chín mươi
Number
หนึ่งร้อย (neung-roi)
trăm
Number
หนึ่งล้าน (neung-larn)
triệu
Number
พันล้าน (pun-larn)
tỉ
Number

Numbers and Money - Money

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Enquiring about which payment methods are accepted
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... thẻ tín dụng?
payment method
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... thẻ thanh toán?
payment method
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... tiền mặt?
payment method
...เช็ค? (checks)
... séc?
payment method
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Tôi muốn đổi tiền.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Prompt action to enter your personal code
การถอนตังค์
Rút tiền
Option to get money
ตกลง (tok-long)
Xác nhận
Accepting an action
ยกเลิก (yok-lerk)
Hủy
Cancelling an action
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Chọn khoản tiền
Choosing the amount of money
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Getting a receipt for the withdrawal