Thai | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

không
ศูนย์ (soon)
Number
một
หนึ่ง (neung)
Number
hai
สอง (song)
Number
ba
สาม (sarm)
Number
bốn
สี่ (see)
Number
năm
ห้า (ha)
Number
sáu
หก (hok)
Number
bảy
เจ็ด (jed)
Number
tám
แปด (pad)
Number
chín
เก้า (kao)
Number
mười
สิบ (sib)
Number
mười một
สิบเอ็ด (sib-ed)
Number
mười hai
สิบสอง (sib-song)
Number
mười ba
สิบสาม (sib-sarm)
Number
mười bốn
สิบสี่ (sib-see)
Number
mười lăm
สิบห้า (sib-ha)
Number
mười sáu
สิบหก (sib-hok)
Number
mười bảy
สิบเจ็ด(sib-jed)
Number
mười tám
สิบแปด(sib-pad)
Number
mười chín
สิบเก้า(sib-kao)
Number
hai mươi
ยี่สิบ (yee-sib)
Number
ba mươi
สามสิบ (sarm-sib)
Number
bốn mươi
สี่สิบ (see-sib)
Number
năm mươi
ห้าสิบ (ha-sib)
Number
sáu mươi
หกสิบ (hok-sib)
Number
bảy mươi
เจ็ดสิบ (jed-sib)
Number
tám mươi
แปดสิบ (pad-sib)
Number
chín mươi
เก้าสิบ (kao-sib)
Number
trăm
หนึ่งร้อย (neung-roi)
Number
triệu
หนึ่งล้าน (neung-larn)
Number
tỉ
พันล้าน (pun-larn)
Number

Numbers and Money - Money

Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Enquiring about which payment methods are accepted
... thẻ tín dụng?
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
payment method
... thẻ thanh toán?
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
payment method
... tiền mặt?
...เงินสด? (...ngern-sod?)
payment method
... séc?
...เช็ค? (checks)
payment method
Tôi muốn đổi tiền.
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

Mời bạn nhập mã PIN.
กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Prompt action to enter your personal code
Rút tiền
การถอนตังค์
Option to get money
Xác nhận
ตกลง (tok-long)
Accepting an action
Hủy
ยกเลิก (yok-lerk)
Cancelling an action
Chọn khoản tiền
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Choosing the amount of money
Bạn có muốn in hóa đơn không?
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Getting a receipt for the withdrawal