Swedish | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

您有___?(nín yǒu ___?)
Har ni ___?
Asking for a specific item
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Var kan jag hitta ___?
Asking for the location of a specific item
多少钱?(duōshǎo qián?)
Hur mycket kostar den/det här?
Asking for the price of a specific item
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Har ni något billigare?
Asking for a less expensive item
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Asking about opening/closing hours
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Jag tittar bara.
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Jag köper den/det.
Stating your purchase decision
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kan jag betala med kreditkort?
Asking if the store accepts credit cards
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Kan jag få kvittot, tack?
Asking for a receipt
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kan jag få en kasse, tack?
Asking for a bag
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Asking if you can try a garment on
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Var är provrummet?
Asking for the changing rooms
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Har ni den här i ___?
Asking for a specific clothing size
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Clothing size
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Clothing size
…大号?(…dà hào?)
... large?
Clothing size
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Clothing size
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Har ni de här skorna i storlek ___?
Asking for a specific shoe size
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Den/De är för liten/små.
Stating that the piece of clothing is too small
这太大了。(zhè tài dàle.)
Den/De är för stor/a.
Stating that the piece of clothing is too big
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Passar jag i den/det/de här?
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Suggesting a starting price
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Det är alldeles för dyrt!
Objecting to a price because it is too high
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Referring to a cheaper price at another store
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Setting a final offer
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Då är jag inte längre intresserad.
Showing disinterest
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Då går jag någon annanstans.
Showing disinterest by threatening to leave
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Jag har inte råd med det!
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Accepting the deal with feigned regret