Chinese | Phrases - Travel | Shopping

Shopping - Basics

Έχετε ___; (Éhete ___?)
您有___?(nín yǒu ___?)
Asking for a specific item
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___?)
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Asking for the location of a specific item
Πόσο κάνει; (Póso káni?)
多少钱?(duōshǎo qián?)
Asking for the price of a specific item
Έχετε κάτι που είναι λιγότερο ακριβό; (Éhete káti pu íne ligótero akrivó?)
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Asking for a less expensive item
Τι ώρα ανοίγετε / κλείνετε; (Ti óra anígete / klínete?)
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Asking about opening/closing hours
Απλώς κοιτάζω. (Aplós kitázo.)
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Letting the sales person know that you are just looking and don't need any help at the moment
Θα το αγοράσω. (Tha to agoráso.)
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Stating your purchase decision
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Asking if the store accepts credit cards
Μπορώ να έχω την απόδειξη, παρακαλώ; (Boró na ého tin apódixi parakaló?)
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Asking for a receipt
Μπορώ να έχω μια τσάντα, παρακαλώ; (Boró na ého mya tsánda parakaló?)
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Asking for a bag
Θα ήθελα να το επιστρέψω. (Tha íthela na to epistrépso.)
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Explaining that you would like to return the item

Shopping - Clothes

Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; (Boró na to dokimáso, parakaló?)
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Asking if you can try a garment on
Πού είναι τα δοκιμαστήρια; (Pu íne ta dokimastíria?)
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Asking for the changing rooms
Το έχετε σε ____; (To éhete se ____?)
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Asking for a specific clothing size
... μικρο; (...mikró?)
…小号?(…xiǎo hào?)
Clothing size
...μεσαίο; (...meséo?)
…中号?(…zhōng hào?)
Clothing size
...μεγάλο; (...megálo?)
…大号?(…dà hào?)
Clothing size
...πολύ μεγάλο; (...polí megálo?)
…加大号?(…jiā dà hào?)
Clothing size
Έχετε αυτά τα παπούτσια σε ___; (Éhete aftá ta papútsia se ___?)
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Asking for a specific shoe size
Είναι πολύ μικρό. (Íne polí mikró.)
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Stating that the piece of clothing is too small
Είναι πολύ μεγάλο. (Íne polí megálo.)
这太大了。(zhè tài dàle.)
Stating that the piece of clothing is too big
Μου πάει; (Mu pái?)
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Asking for an opinion on the looks of the piece of clothing

Shopping - Haggling

Σας δίνω _[ποσό]_για αυτό; (Sas díno _[posó]_ ya aftó? )
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Suggesting a starting price
Αυτό είναι πολύ ακριβό! (Aftó íne polí akrivó!)
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Objecting to a price because it is too high
Το είδα αυτό για _[ποσό]_ κάπου αλλού. (To ída aftó ya _[posó]_ kápu allú.)
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Referring to a cheaper price at another store
_[Ποσό]_ είναι η τελική μου προσφορά! (_[Posó]_ íne i telikí mu prosforá!)
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Setting a final offer
Τότε δεν ενδιαφέρομαι. (Tóte den endiaférome.)
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Showing disinterest
Τότε θα πάω κάπου αλλού. (Tóte tha páo kápu allú.)
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Showing disinterest by threatening to leave
δεν έχω την οικονομική δυνατότητα! (Den ého tin ikonomikí dinatótita!)
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Objecting to a price by saying you don't have this amount of money
Είναι παραπάνω από ότι μπορώ να δώσω αλλά θα το πάρω. (Íne parapáno apó óti boró na dóso allá tha to páro.)
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Accepting the deal with feigned regret